Je werkt onder leiding van en valt hiërarchisch onder de directeur. Betrokken bij uitvoering in primair proces. Ingedeeld in UTA-cao.

DOEL VAN DE FUNCTIE
De werkvoorbereider/calculator zorgt voor een juiste kostprijsberekening en zorgt voor een juiste planning van materialen t.b.v. de verkregen opdrachten en faciliteert de voortgang van de projecten door alle benodigde zaken (zoals volledig kloppende uittrekstaten en benodigd materieel) voor aanvang van het project te organiseren.
Verzorgt tevens werkinstructies naar onze medewerkers.

ALGEMEEN
Onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden
De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren
De vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteitszorgsystemen (BRL, ISO, NEN), VCA en de spelregels van Kroon Aannemersbedrijf BV.

KARAKTERISTIEKEN
De functie van ervaren werkvoorbereider/calculator is met name gericht op het uittrekken en bestellen van benodigde materialen en materieel voor de uitvoering van een project. Daarnaast heeft de werkvoorbereider/calculator ook andere werkzaamheden zoals berekenen, plannen, programmeren, controleren en begeleiden van de productie.
Daarbij is nauwelijks sprake van routine, maar zijn veel initiatieven nodig.
De aandacht dient voortdurend verlegd te worden ook door veelvuldige telefonische onderbrekingen. Een grote mate van accuratesse is vereist.
Werken onder tijdsdruk komt voor.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Bedenken van detailoplossingen die aan de eisen van het ontwerp voldoen
• Beoordelen of bouwtechnische oplossingen en eventueel andere benodigde materialen voldoen aan de eisen van het ontwerp en, indien van toepassing, aan de eisen van de detailoplossing
• Verzorgen van de materiaalplanning voor diverse projecten
• Stelt werkinstructies op en bepaalt tijdsbesteding voor de werkzaamheden
• Uittrekken van benodigde materialen
• Uitwerken van een definitief ontwerp, zorg dragen voor werktekeningen en een volledige opdrachtbeschrijving
• Plannen en bestellen / inhuren van benodigd materiaal
• Controleren van tekeningen
• Verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc.
• Uitwerken van meer-/minderwerk en zorg dragen voor een correcte afhandeling
• Opmaken van garantiedocumenten en verzending naar opdrachtgever
• Verzorgt vergunningen, aanvragen en andere vereiste documenten en controleert of deze voorhanden zijn.
• Ondersteunen van medewerkers door het geven van technische hulp en aanwijzingen
• Opmaken van calculaties van te verrichten werkzaamheden
• Levert bijdrage aan leveranciersselectie en leveranciersbeoordeling
• Verzorgen van gereed meldingen aan administratie en eventueel aan de gemeente
• De communicatie verzorgen met opdrachtgever, onderaannemers, leveranciers met het in acht nemen van het bedrijfsbelang.

ORGANISATIE
Zorgdragen voor een projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat:
• Bestek/technische omschrijving en tekeningen
• Opdrachtbevestiging
• Begrotingen
• Planning en werkinstructie medewerkers
• Meer- en minderwerk
• Bouwvergaderingen
• Inkomende en uitgaande post/mail
• Overlegt over wijzigingen met directeur
• Deelname aan werkoverleg en tool box meetings

ADMINISTRATIE
Inboeken van bestellingen en prijsafspraken met leveranciers
Ondersteunen van de administratie bij diverse administratieve afhandelingen d.m.v. op tijd en
juist aanleveren van relevante informatie (o.a. Gereed werk, uitgevoerde opdrachten derden)

KENNIS
De kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan MBO,
gevolgd door functiegerichte cursussen (3-4 jaar).
Begrijpt het ontwerp van bouwtechnische oplossing op zijn vakgebied, dat voldoet aan de
eisen van het bouwbesluit.
Kent en begrijpt de eisen die het bouwbesluit stelt aan de bouw/verbouw van een object.
Is in staat tekeningen in autocad aan te passen en verder uit te werken.

ZELFSTANDIGHEID
De ervaren werkvoorbereider/calculator deelt zijn eigen tijd in binnen het aangegeven pakket,
de gegeven planning of afspraken met de klant.
De vormgeving ligt meestal vast in eisen van de klant, technische voorschriften e.d.
Kiest eigen aanpak op basis van ervaring, organiseert bepaalde delen van het werk zelfstandig.
Levert voorstellen voor het optimaal gebruik van mens en machinecapaciteit.
Het probleemniveau stemt overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (2 jaar).
De dagelijkse contacten met leiding, overige medewerkers en derden zowel binnen als buiten,
zijn gericht op een optimale productie.

AFBREUKRISICO
Fouten in werkmethoden, berekeningen e.d. leiden tot verliezen van uiteenlopende aard,
bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik
van de capaciteit etc.
Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist.
De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle
van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding.
Contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle
en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
Normale discretie vereist inzake gegevens.

FYSIEKE ASPECTEN
De werkvoorbereider/calculator werkt onder normale kantooromstandigheden.
Fysieke aanwezigheid op bouwlocatie behoort tevens tot de werkomstandigheden.
Werkt langdurig aan de pc.

COMPETENTIES (vaardigheden en houding)
Communiceren Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.
Flexibiliteit Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.
Organiserend vermogen Organiseert en regelt zaken op korte termijn
Gevoel voor details Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.
Kwaliteitsgerichtheid Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.
Financieel bewustzijn Zoekt naar optimalisering van de financiële bestedingen in een project.
Analytisch vermogen Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.
Stresstolerantie Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.
Planmatig werken Is in staat het eigen werk te structureren en structureert werkprocessen van anderen en zoekt tijdig een oplossing voor verstoringen in de voortgang.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?. Mail dan jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar kroon@kroonaannemersbedrijf.nl ter attentie van mevrouw A. van Wissen.